Informacje dotyczące składania skarg: - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Legnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Informacje dotyczące składania skarg:

 KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W LEGNICY 


przyjmuje interesantów w poniedziałki 
w godz. 15-17

Skargi przyjmuje Inspektorat Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy 
tel. (076) 876-15-17

 

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (załącznik poniżej).
Paragraf 5 cytowanego Rozporządzenia przewiduje możliwość złożenie skargi za pomocą poczty elektronicznej. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebą w Komendzie Wojewódzkiej Policji utworzono konto e-mail, na które mogą Państwo kierować skargi i wnioski dotyczące pracy policji dolnośląskiej. 

I. W woj. dolnośląskim uprawnionymi do rozpatrywania skarg są:

  1. w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Naczelnik Wydziału Kontroli KWP lub jego Zastępca - w zakresie skarg dot. wszystkich policjantów (pracowników Policji) woj. dolnośląskiego,
  2. Komendanci Miejscy (Powiatowi) Policji odnośnie skarg dot. działalności podległych im jednostek i komórek organizacyjnych oraz zatrudnionych w nich policjantów (pracowników Policji),

Skargi przyjmowane są pisemnie (protokolarnie) oraz pocztą elektroniczną. W przypadku skarg telefonicznych informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające. Tematyka skarg oraz wynikające z ich rozpatrywania wnioski wykorzystywane są w celu przeciwdziałania przyczynom rodzącym skargi: w ramach doskonalenia zawodowego, czy na odprawach służbowych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wyjaśniania skargi jakichkolwiek uchybień dotyczących funkcjonowania jednostki, bądź sposobu postępowania policjanta (pracownika) - przełożony jest o tym natychmiast informowany w celu niezwłocznego przedsięwzięcia czynności zmierzających do eliminacji nieprawidłowości.

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego: nie później niż w ciągu miesiąca, bądź 14 dni (dot. parlamentarzystów i radnych).

Skarżący jest każdorazowo pisemnie informowany o sposobie załatwienia skargi. Takie zawiadomienie - oprócz oznaczenia organu, od którego pochodzi i podpisu z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska osoby upoważnionej do załatwienia skargi - zawiera zawsze wskazanie sposobu załatwienia skargi. Nadto w przypadku niepotwierdzenia zarzutów obowiązkowo umieszcza się uzasadnienie faktyczne i prawne w celu dokładnego wyjaśnienia skarżącemu przyczyn, dla których skargę uznano za bezzasadną.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa


Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25


Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: Strona główna RPO www.rpo.gov.pl
Formularz elektroniczny: http://www.rpo.gov.pl/wniosek

 

Metryczka

Data publikacji 10.01.2017
Data modyfikacji 11.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Król-Szymajda
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Król-Szymajda Zespół Kontroli i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Król-Szymajda
do góry